mapa strony   |   kontakt   |


Struktura organizacyjna i informacje kontaktowe

Wersja archiwalna zmieniona dnia 27.07.2009
Dyrekcja
tel. 41-344-70-74, 41-361-53-51, faks 41-344-59-21
e-mail: sekretariat@wbp-kielce.one.pl

Dyrektor: Andrzej Dąbrowski
e-mail: andrzej.dabrowski@wbp-kielce.one.pl
Główny Bibliotekarz
Główny Bibliotekarz: Jadwiga Zielińska
tel. 41-340-03-03, 41-361-53-51 w. 203
e-mail: jadwiga.zielinska@wbp-kielce.one.pl
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
tel. 41-340-03-27, 41-361-53-51 w. 127
e-mail działu: gromadzenie@wbp-kielce.one.pl

Kierownik: Anna Liszka
e-mail: anna.liszka@wbp-kielce.one.pl

W skład Działu wchodzą: wieloosobowe stanowisko ds. gromadzenia zbiorów, Oddział Ewidencji i Magazynowania Książek oraz Oddział Opracowania Zbiorów. Podstawowym zadaniem Działu jest gromadzenie, we współpracy z innymi działami WBP, materiałów bibliotecznych odpowiednich do potrzeb czytelników (z uwzględnieniem wiedzy o Regionie Świętokrzyskim) oraz klasyfikacja i opracowanie zbiorów.
Oddział Ewidencji i Magazynowania Książek
tel. 41-340-03-28, 41-361-53-51 w. 128

Kierownik: Małgorzata Abram
e-mail: malgorzata.abram@wbp-kielce.one.pl
Oddział Opracowania Zbiorów
tel. 41-340-03-23, 41-361-53-51 w. 123
e-mail działu: opracowanie@wbp-kielce.one.pl

Kierownik: Anna Kardynał

Oddział dokonuje bieżącego i retrospektywnego opracowania zbiorów pod względem formalnym i rzeczowym - z wyjątkiem czasopism, dokumentów życia społecznego, rękopisów, starodruków, nut, ekslibrisów, mikrofilmów i grafiki.
Dział Udostępniania Zbiorów
tel. 41-342-66-77, 41-361-53-51 w. 156

Kierownik: Lidia Gilewska
e-mail: lidia.gilewska@wbp-kielce.one.pl

W skład Działu wchodzą: Wypożyczalnia Ogólna i "Książki mówionej", Czytelnia Ogólna z magazynami, Mediateka oraz punkt rejestracji czytelników i informacji o ofercie WBP. Dział przechowuje, udostępnia i popularyzuje zbiory za pośrednictwem jednostek wchodzących w jego skład, a także realizuje zadania wypożyczalni międzybibliotecznej WBP.
Punkt rejestracji czytelników i informacji o ofercie Biblioteki
tel. 41-361-53-51 w. 101
e-mail: wypozyczalnia@wbp-kielce.one.pl
Wypożyczalnia Ogólna i "Książki Mówionej"
tel. 41-344-53-84, 41-361-53-51 w. 140, 142
e-mail: wypozyczalnia@wbp-kielce.one.pl

Kierownik: Małgorzata Śmietanka
e-mail: malgorzata.smietanka@wbp-kielce.one.pl

Udostępnia na zewnątrz ponad 150-tysięczny zbiór książek, wydanych po 1950 r. (także w językach obcych), około 30-tysięczny (tj. 2500 tytułów) zbiór kaset magnetofonowych z "książką mówioną" oraz audiobook'i (ok. 300 tytułów). Wypożyczalnia zapewnia czytelnikom wolny dostęp do 30 tys. książek naukowych, popularnonaukowych z różnych dziedzin wiedzy oraz literatury pięknej dla dorosłych.

Regulamin Wypożyczalni Ogólnej   
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
tel. 41-342-66-77, 41-361-53-51 w. 156

Sprowadza brakujące w zbiorach bibliotek kieleckich materiały biblioteczne, z których czytelnik korzysta na miejscu w czytelni przez okres określony przez bibliotekę wypożyczającą.
Czytelnia Ogólna
tel. 41-342-66-77, 41-361-53-51 w. 160
e-mail: czytelnia@wbp-kielce.one.pl

Kierownik: Barbara Grzęda

Udostępnia na miejscu księgozbiór podręczny (ponad 10 tys. wol. książek z różnych dziedzin wiedzy), bogaty zbiór albumów, archiwalne czasopisma polskie i zagraniczne, współczesne i zabytkowe (ok. 2 200 tytułów) oraz prasę z bieżącej prenumeraty (ok. 300 tytułów). Czytelnia posiada ponad 60 miejsc dla czytelników, w tym 20 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu, różnych baz danych oraz możliwością korzystania z publikacji na nośnikach elektronicznych. Zapewnia wolny dostęp do księgozbioru podręcznego oraz bieżącej prasy.

Regulamin Czytelni Ogólnej   
Medi@teka
tel. 41-340-03-38, 41-361-53-51 w. 238
e-mail: mediateka@wbp-kielce.one.pl

Kierownik: Mirosława Prońko

Dysponuje księgozbiorem tradycyjnym (ok. 10 tys. wol. książek) dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej oraz zbiorem multimediów (ponad 5 tys. płyt CD i DVD z filmami, muzyką, programami i grami edukacyjnymi), które udostępnia na zewnątrz. Księgozbiór uzupełniają czasopisma o tematyce filmowej i muzycznej oraz dziecięco-młodzieżowe pochodzące z bieżącej prenumeraty. Medi@teka prowadzi różne formy pracy z czytelnikiem.

Regulamin Medi@teki   
Dział Zbiorów Zabytkowych i Regionalnych
tel. 41-340-03-18, 41-361-53-51 w. 218
e-mail działu: dzs@wbp-kielce.one.pl

Kierownik: Bożena Piasecka
e-mail: bopia@wbp-kielce.one.pl

Dział zajmuje się gromadzeniem i opracowaniem księgozbioru zabytkowego oraz regionalnego, które udostępniania w Czytelni Zbiorów Zabytkowych oraz Czytelni Zbiorów Regionalnych. Archiwizuje regionalny egzemplarz obowiązkowy (książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego).
Czytelnia Zbiorów Zabytkowych
tel. 41-361-53-51 w. 220

Udostępnia rękopisy, książki wydane do 1800 roku (ponad 6000), druki muzyczne, ekslibrisy (ponad 2000), fotografie oraz pocztówki. W Czytelni przechowywanych jest osiem inkunabułów. Najstarszym z nich jest "Catholicon" Joannesa Balbusa. Inne to m.in. dzieła: Wergiliusza, Seneki i Owidiusza. Posiadamy 128 tytułów książek XVI-wiecznych wydanych w 124 woluminach. Książki autorów obcych z tego okresu to m.in. dzieła: Arystotelesa, Cezara, Cycerona, Galena i Platona. Polonika reprezentują: Piotr Górczyński, Jan Herburt, Stanisław Hozjusz, Marcin Kromer, Jan Łaski, Piotr Skarga. Tematyka dzieł XVII-wiecznych, których mamy ponad czterysta woluminów, dotyczy głównie historii, religii, geografii, medycyny i prawa. Największą część stanowią książki z XVIII wieku (m.in. dokumenty dotyczące walk kościuszkowskich i podręczniki KEN-u).

Regulamin Czytelni Zbiorów Zabytkowych   
Czytelnia Zbiorów Regionalnych
tel. 41-361-53-51 w. 226

Udostępnia zbiory dotyczące regionu świętokrzyskiego: czasopisma, książki oraz dokumenty życia społecznego. Z wybranego i cały czas powiększającego się zbioru archiwalnej kolekcji Biblioteki można skorzystać także na mikrofilmach i płytach CD. W czytelni Regionalnej można obejrzeć m.in. siedemdziesiąt roczników najstarszego pisma kieleckiego - "Gazety Kieleckiej", kolekcje gazet konspiracyjnych z okresu II wojny światowej, ciekawe i unikatowe książki.

Regulamin Czytelni Zbiorów Regionalnych   
Główny Specjalista ds. Systemu Informatycznego
tel. 41-340-03-25, 41-361-53-51 w. 125

Główny Specjalista ds. Systemu Informatycznego: Piotr Łomiński
e-mail: piotr.lominski@wbp-kielce.one.pl

Jest odpowiedzialny za sprawy informatyzacji pracy WBP i w tym zakresie współpracuje z jej wszystkimi Działami. Administruje siecią komputerową, odpowiada za jej sprawne funkcjonowanie i pełne wykorzystanie dla potrzeb WBP, zapewnia prawidłową pracę sprzętu i niezbędną pomoc serwisową.
Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej
tel. 41-344-70-75
e-mail działu: info@wbp-kielce.one.pl

Kierownik: Beata Piotrowska
tel. 41-340-03-29, 41-361-53-51 w. 229
e-mail: beata.piotrowska@wbp-kielce.one.pl
INFORMATORIUM
tel. 41-344-70-75, 41-361-53-51 w. 165
e-mail: info@wbp-kielce.one.pl

Posiada bogaty księgozbiór podręczny i dobrze zorganizowany warsztat informacyjny. Udziela informacji z różnych dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego i tematyki związanej z Unią Europejską. Prowadzi Ośrodek Informacji Europejskiej i w tym też zakresie gromadzi różne publikacje. Pomaga w wyszukiwaniu źródeł bibliograficznych na dany temat. Opracowuje i udostępnia bibliografię regionalną województwa świętokrzyskiego, okolicznościowe zestawienia bibliograficzne, katalogi wystaw. Udostępnia komputerowe bazy danych własne i Biblioteki Narodowej. Uczestniczy w tworzeniu ogólnopolskiej bazy PRASA.

Regulamin Informatorium   
Ośrodek Informacji Europejskiej
tel. 41-344-70-75, 41-361-53-51 w. 165
e-mail: info@wbp-kielce.one.pl
Dział Digitalizacji i Zbiorów Cyfrowych
tel. 41-344-41-90, 41-361-53-51 w. 225, 41-361-53-51 w. 224

Kierownik: Aneta Strzępka
e-mail: aneta.strzepka@wbp-kielce.one.pl
Dział Metodyki, Szkoleń i Analiz
tel. 41-340-03-08, 41-361-53-51 w. 206, 207, 208
e-mail: instrukcyjny@wbp-kielce.one.pl

Kierownik: Halina Panek
e-mail: halina.panek@wbp-kielce.one.pl

Sprawuje opiekę merytoryczną nad 297 bibliotekami publicznymi woj. świętokrzyskiego. Organizuje konferencje, szkolenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w województwie. Opracowuje analizy stanu czytelnictwa, bibliotek i procesów w nich zachodzących. Dysponuje księgozbiorem fachowym z zakresu bibliotekoznawstwa.
Dział Administracyjno-Gospodarczy
tel. 41-340-03-04, 41-340-03-06, 41-361-53-51 w. 104, 106, faks 41-362-25-66
e-mail: administracja@wbp-kielce.one.pl

Kierownik: Michał Pietrusik
e-mail: michal.pietrusik@wbp-kielce.one.pl

Zajmuje się sprawami administracyjno-gospodarczymi oraz osobowymi wszystkich pracowników.
Dział Księgowości
tel. 41-340-03-07, 41-340-03-09, 41-361-53-51 w.107, 109
e-mail: ksiegowosc@wbp-kielce.one.pl

Główna Księgowa: Monika Sztuk
e-mail: monika.sztuk@wbp-kielce.one.pl

Prowadzi rachunkowość biblioteki, gospodarkę kasową oraz kontrolę wewnętrzną w zakresie majątkowo-finansowym. Opracowuje plany finansowe i plany pracy oraz sprawozdania finansowe i analizy ekonomiczne.
Dział Obsługi Technicznej
tel. 41-340-03-02, 41-361-53-51 w. 102

Kierownik: Marek Dula
e-mail: marek.dula@wbp-kielce.one.pl
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Karol Krakowiak
Dokument z dnia: 27.07.2009
Dokument oglądany razy: 4 123
Opublikował: Karol Krakowiak
Publikacja dnia: 27.07.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl